Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy je súčasťou obchodných podmienok.

V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenia IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie vám nevzniká, lebo zákon túto možnosť neuvádza. Predávajúci napriek tomu akceptuje odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru tiež v prípade kupujúceho podnikateľa. Odstúpenie kupujúcim podnikateľom je akceptované len u tovaru ktoré nebolo namontované, poškodené a je vrátený v pôvodnom nepoškodenom originálnom obale. Rovnako ako u kupujúceho spotrebiteľa nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v čl. 5.5. obchodných podmienok.

 

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy na prevzatie:

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy Word

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy PDF

Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim spotrebiteľom

Kupujúci spotrebiteľ má právo v súlade s ust. § 1829 občianskeho zákonníka odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bola kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. Ak sa rozhodne spotrebiteľ využiť tohto práva, musí odstúpenie od zmluvy odoslať predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia tovaru. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ďalej priame náklady na vrátenie tovaru, ak nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho CAD- Czech auto devices s.r.o. Okrajová 2b, 736 01 Havířov alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@auto-majaky.cz V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.1 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 kalendárnych dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu na adresu našej prevádzky CAD- Czech auto devices s.r.o. Okrajová 2b, 736 01 Havířov. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.1 obchodných podmienok vráti predávajúci kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy všetky peněžena prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom, nie však skôr než dôjde k doručenie vráteného tovaru späť na adresu našej prevádzky CAD- Czech auto devices sro Okrajová 2b, 736 01 Havířov (prípadne ako preukážete, že vrátený tovar nám už bolo odoslané). Kupujúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Pokiaľ kupujúci zvolí iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,

d) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,

f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,

g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

h) o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,

i) o dodávke novín, periodík alebo časopisov,

j) o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,

k) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo

l) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

Stručný prehľad na záver

 

Od kúpnej zmluvy je možné odstúpiť do 14 kalendárnych dní.

Lehota 14 dní začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru.

Končí ak lehota cez víkend alebo vo sviatok, ako posledný deň lehoty je braný najbližší nasledujúci pracovný deň.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť dodávateľovi odoslaný najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty.

Tovar môže byť po dohode vrátený aj neskôr.

Rozbalením ani použitím tovaru nezaniká právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Výnimku tvorí napr. Audio a video nosiče.

Tovar nemusí byť vrátený v originálnom obale, avšak dodávateľ má právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

Je možné vrátiť aj tovar použité, avšak dodávateľ má právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Tieto náklady môžu teoreticky dosiahnuť aj plné ceny tovaru.

 

Vrátený tovar dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Uveďte tovar pokiaľ možno do pôvodného stavu, predídete tým možnému zníženiu vrátenej sumy o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

Peniaze za tovar Vám vrátime najneskôr do 14 dní od dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručenie vráteného tovaru späť na adresu prevádzky predávajúceho CAD- Czech auto devices s.r.o. Okrajová 2b, 736 01 Havířov (prípadne ako preukážete, že vrátený tovar nám už bolo odoslané). V prípade kupujúceho podnikateľa je podmienkou vrátenia peňazí za tovar tiež doručenie prípadného potvrdeného opravného daňového dokladu.

Náklady na vrátenie tovaru sú v prípade odstúpenia v 14 dňovej lehote na strane kupujúceho.