Ak žiadate o zmenu odberateľa na faktúre, pošlite prosím vyplnený formulár (Žiadosť o zmenu odberateľa na faktúre), tu formát word, tu formát pdf, spoločne s originálom faktúry poštou na adresu: CAD- Czech auto devices s.r.o. Okrajová 1602/2b, 73601 Havířov.

Odberateľa možno na faktúre zmeniť do 15. dňa nasledujúceho mesiaca od dátumu vystavenia faktúry (ako je doklad zaradený do súpisky odvodu DPH).

Odberateľa na faktúre nemožno zmeniť v týchto prípadoch:

- ak ide o prepis z právnickej alebo fyzickej osoby na doklad bez uvedenia konkrétneho odberateľa (predajka)

- ak ide o prepis zjednodušeného daňového dokladu (do 10.000, - Kč, bez uvedenia odberateľa) na doklad so odberateľa

Zmena je možná iba z konkrétneho odberateľa na iného, ​​pričom na žiadosti obaja potvrdzujú svoj súhlas s touto zmenou podpisom. Upozorňujeme, že v prípade, že formulár nebude riadne a úplne vyplnený, nemôže byť Vaša žiadosť kladne vybavená.

Ďakujeme za pochopenie.

CAD- Czech auto devices s.r.o.