Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti

CAD - Czech auto devices s.r.o.

so sídlom: ul. Nákupní 468/14, 736 01, Havířov - Mesto

IČ: 29381266, DIČ: CZ29381266

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.auto-majaky.cz

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka číslo 37754.

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
6. PREPRAVA, DODANIE A PREVZATIE TOVARU
7. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA
8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV,ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ
10. DORUČOVANIE
11. ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENIA

 

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej ako "obchodné podmienky") predávajúceho upravujú v zmysle ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Zb. (Ďalej ako "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti a / alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej ako "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej ako "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.auto-majaky.cz a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej ako "webové rozhranie e-shopu").

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.auto-majaky.cz (ďalej ako "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.3. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosť alebo mimo samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná. Podnikateľom sa rozumie osoba uvedená v ust. § 420 a 421 Občianskeho zákonníka.

1.4. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.5. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci v primeranom rozsahu meniť či dopĺňať pričom tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Zmenu obchodných podmienok predávajúci oznámi uverejnením na webových stránkach. Platí, že kupujúci obchodné podmienkyok prijal pokiaľ s obchodnými podmienkami vysloví súhlas podaním objednávky podľa čl. 3.4. týchto obchodných podmienok alebo svojím prihlásením do užívateľského konta (viď ďalej).

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej ako "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie e-shopu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie.

2.2. Na účely registrácie kupujúceho na webovej stránke, jej užívanie kupujúcim a ďalej pre účely objednanie tovaru a uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu v rozsahu vyžiadanom predávajúcim správne, úplné a pravdivé údaje týkajúce sa kupujúceho, ktoré podľa svojej povahy môžu byť osobnými údajmi kupujúceho. Zmenu kupujúcim poskytovaných údajov je kupujúci povinný bezodkladne po ich zmene oznámiť predávajúcemu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu vzniknutú kupujúcemu alebo tretej osobe v dôsledku porušenia povinností kupujúceho podľa tohto článku 2.2 obchodných podmienok.

2.3. Oprávnený prístup k užívateľskému účtu je možný len po zadaní používateľského mena a hesla kupujúceho na webovej stránke. Kupujúci je povinný uchovať v tajnosti a žiadne osobe neposkytnúť svoje užívateľské meno a heslo a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za akýkoľvek neoprávnený prístup do používateľského účtu alebo akúkoľvek škodu vzniknutú v súvislosti s neoprávneným prístupom do používateľského účtu kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Webové rozhranie e-shopu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní e-shopu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní e-shopu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný s kupujúcim uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom ponúkaného tovaru.

3.2. Webové rozhranie e-shopu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní e-shopu, najmä informácie o kupujúcom požadované predávajúcim: kupujúcim objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania e-shopu), kupujúcim zvoleného spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru. V objednávke bude vždy uvedená informácia o celkovej cene kupovaného tovaru a nákladoch spojených s jeho dodaním (ďalej spoločne ako "objednávka").

3.4. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednávka zaväzujúca k platbe". Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a ich neoddeliteľnými súčasťami, ktorými sú ich prílohy Reklamačný poriadok, Doprava a platba, a ich obsahom, a že s nimi súhlasí , a to v znení platnom a účinnom k ​​okamihu odoslania objednávky.

3.5. Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke sú správne, úplné a pravdivé. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej ako "elektronická adresa kupujúceho"). Kópiu obchodných podmienok dostane kupujúci aj ako prílohu potvrdenie objednávky na elektronickú adresu kupujúceho .

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká okamihom doručenia potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci si vyhradzuje právo neuzavrieť podľa svojho uváženia s kupujúcim akoukoľvek kúpnu zmluvu.

3.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Všetky ceny tovaru sú zmluvné. Vo webovom rozhraní e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tj. Vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovar zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod.

4.2. Prípadné akčné ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

4.3. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu spôsobmi uvedenými v prílohe týchto obchodných podmienok dostupné na webovej stránke a nazvané ako Doprava a platba

4.4. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.5. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

4.6. V prípade platby bankovým prevodom je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. V prípade platby bankovým prevodom je kúpna cena splatná do 5 tich dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je kúpna cena bankovým prevodom uhradená do 5 tich dní, predávajúci objednávku stornuje a túto skutočnosť kupujúcemu oznámi elektronickou poštou na adresu ktorú uviedol v objednávke.

4.7. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. V prípade platby bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 tich dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je kúpna cena bezhotovostnou platbou uhradená do 5 tich dní, predávajúci objednávku stornuje a túto skutočnosť kupujúcemu oznámi elektronickou poštou na adresu ktorú uviedol v objednávke.

4.8. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.9. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.10. Uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kontaktné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou poskytovateľov platieb a dopravcov tovaru.

4.11. Po vzájomnej dohode predávajúceho s kupujúcim je možné hradiť kúpnu cenu na základe faktúr splatných do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry. Táto možnosť je predávajúcim individuálne rozhoduje a je určená výhradne dlhodobým obchodným partnerom, obecným úradom, štátnym zložkám atď .. Platba na faktúru je spravidla povolená registrovaným kupujúcim podnikateľom po minimálne 3 objednávkach ktorých súčet dosahuje minimálne 50000 Sk.

a) Za deň zaplatenia sa považuje deň kedy je fakturovaná suma pripísaná na účet predávajúceho.

b) V prípade že sa kupujúci dostane do omeškania s úhradou faktúry si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 0,2% denne za každý aj začatý deň omeškania až do úplného zaplatenia.

c) Zmluvná pokuta je splatná do 14 dní od doručenia penalizačnej pokuty.

d) Omeškanie úhrady dlhší ako 10 dní prípadne opakované omeškania úhrady dlhšie ako 2 dni sa považuje za hrubé porušenie zmluvných povinnosťou.

e) Predávajúci a kupujúci môžu vypovedať dohodu bez udania dôvodov. Výpoveď je platná s okamžitou platnosťou po informovaní zmluvného partnera.

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim spotrebiteľom

5.1. Kupujúci spotrebiteľ má právo v súlade s ust. § 1829 občianskeho zákonníka odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bola kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. Ak sa rozhodne spotrebiteľ využiť tohto práva, musí odstúpenie od zmluvy odoslať predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia tovaru. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ďalej priame náklady na vrátenie tovaru, ak nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.2. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je k dispozícii kupujúcemu tu vo formáte WORD a PDF

5.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho CAD- Czech auto devices s.r.o. Na Kopci 426/1b, 73564  Havířov- Dolní Suchá alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@auto-majaky.cz V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.1 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 kalendárnych dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu na adresu našej prevádzky CAD- Czech auto devices s.r.o. Na Kopci 426/1b, 73564  Havířov- Dolní Suchá. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.1 obchodných podmienok vráti predávajúci kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy všetky peněžena prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom, nie však skôr než dôjde k doručenie vráteného tovaru späť na adresu našej prevádzky CAD- Czech auto devices s.r.o. Na Kopci 426/1b, 73564  Havířov- Dolní Suchá (prípadne ako preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný). Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Pokiaľ kupujúci zvolí iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

5.5. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,

d) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,

f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,

g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

h) o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,

i) o dodávke novín, periodík alebo časopisov,

j) o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,

k) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo

l) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

5.6. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, rovnakým spôsobom ktorým predávajúci platbu prijal. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

5.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

5.9. Predávajúci akceptuje odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru tiež v prípade kupujúceho podnikateľa. Odstúpenie kupujúcim podnikateľom je akceptované len u tovaru ktoré nebolo namontované, poškodené a je vrátený v pôvodnom nepoškodenom originálnom obale. Rovnako ako u kupujúceho spotrebiteľa nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v čl. 5.5. V prípade kupujúceho podnikateľa je podmienkou vrátenia peňazí za tovar tiež doručenie prípadného potvrdeného opravného daňového dokladu kupujúcim.

 

6. PREPRAVA, DODANIE A PREVZATIE TOVARU

 

6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. Podpisom dodacieho / prepravného listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru sú upravené v dokumente Doprava a platba

 

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA

 

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi a Reklamačným poriadkom

7.2. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky CAD- Czech auto devices s.r.o. Na Kopci 426/1b, 73564  Havířov- Dolní Suchá

 

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie e-shopu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie e-shopu.

8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania e-shopu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania e-shopu. Webové rozhranie e-shopu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

8.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

8.6. V súlade s ust. § 1820 ods. 1 písm. j) berie kupujúci na vedomie, že v rámci mimosúdneho vybavovania sťažností spotrebiteľov sa môže kupujúci obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Podanie k Slovenskej obchodnej inšpekcii možné podať písomnou formou príp. cez e-podateľňu na internetových stránkach www.coi.cz.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE

 

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, názov firmy, dodacia adresa, fakturačná adresa (ak je iná ako dodacia), identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje ").

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania e-shopu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem dopravcov tovaru a poskytovateľov platieb nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

9.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

 

10. DORUČOVANIE

10.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

10.2. Správa je doručená:

v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,

v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,

v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, odoprie ak adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,

v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

11. ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA

 

11.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

11.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

11.4. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie CAD- Czech auto devices s.r.o. Na Kopci 426/1b, 73564  Havířov- Dolní Suchá, adresa elektronickej pošty info@auto-majaky.cz

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.3.2018

Obchodné podmienky platné od 28.2.2017 do 28.2.2018 na stiahnutie tu

Obchodné podmienky platné od 17.9.2015 do 27.2.2017 na stiahnutie tu

Obchodné podmienky platné od 1.1.2014 do 17.9.2015 na stiahnutie tu

Obchodné podmienky platné do 31.12.2013 na stiahnutie tu