Vyhlášky.

Slovenských zákazníkov upozorňujeme že vyhlášky tu uvedené sa týkajú Českých zákonov a nariadení.

Výťah z vyhlášky č. 341/2014 Zb. týkajúce sa výstražných svetiel.

Vyhláška o schvaľovaní technickej spôsobilosti a o technických podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách.


E) Technické požiadavky na výbavu vozidiel zvláštnymi výstražnými svetelnými a zvukovými zariadeniami

1. Jedným alebo viacerými zvláštnymi výstražnými svetelnými zariadeniami vyžarujúcimi svetlo oranžovej farby schváleného typu alebo prevedenia musia byť okrem predpísaných svetelných zariadení vonkajšieho osvetlenia vybavené

a) motorové a prípojné vozidlá vykonávajúce prácu za jazdy alebo vykonávajúci prácu pri stojacom vozidle na vozovke alebo krajnici,

b) motorové a prípojné vozidlá, ktoré svojimi rozmermi alebo hmotnosťou presahujú mieru ustanovenú v § 37 až 39, ak to určí ministerstvo povoľujúci technickú spôsobilosť typu vozidla alebo obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou v prípade schválenia technickej spôsobilosti jednotlivého vozidla,

c) motorové a prípojné vozidlá, ktorá sa svojím nákladom presahujú limitné hodnoty stanovené v § 37 až 39, ak to určí orgán, ktorý vydal povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa iného právneho predpisu, 2)

d) motorové a prípojné vozidlá, pre ktoré to určí ministerstvo povoľujúci technickú spôsobilosť typu vozidla alebo obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou v prípade schválenia technickej spôsobilosti prestavby alebo jednotlivého vozidla alebo

e) pracovné stroje samohybné a prípojné, ktorých šírka presahuje hodnotu 3,00 m alebo pre ktoré to určí ministerstvo povoľujúci technickú spôsobilosť typu vozidla alebo obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou v prípade schválenia technickej spôsobilosti jednotlivého vozidla.

2. Traktory môžu mať byť vybavené zvláštnym výstražným svetelným zariadením oranžovej farby, ktoré však môže byť uvedené do činnosti, iba ak nastane jeden z prípadov uvedených v odseku 1 písm. a) až e).

3. Zapojenie zvláštneho výstražného svetelného zariadenia vyžarujúce svetlo modrej alebo oranžovej farby a činnosť doplnkových zvláštnych výstražných svietidiel vyžarujúce prerušovaný tok svetla modrej alebo oranžovej farby sú nezávislé na ostatných svetelných zariadeniach vonkajšieho osvetlenia vozidla a sú vybavené oznamovačom žltej farby kontrolovateľným z miesta vodiča, mimo svetiel oranžové farby upevnených na karosérii vozidla pomocou magnetu alebo vákuovej prísavky bez samostatného vypínača.

4. Farbou zvláštneho výstražného svetla modrej alebo oranžovej farby sa vyjadruje špecifický charakter vozidiel a ich postavenie voči všetkým účastníkom premávky na pozemných komunikáciách.

5. Zvláštne výstražné svetelné zariadenia je umiestnené, pokiaľ je to možné, na najvyššom mieste karosérie alebo nadstavby alebo čo najbližšie najvyššiemu miestu, a to približne v pozdĺžnej strednej rovine vozidla alebo približne symetricky po oboch stranách tejto roviny. V prípade osobitného výstražného svetelného zariadenia modrej farby upevneného na karosérii vozidla pomocou magnetu alebo vákuovej prísavky sa pripúšťa umiestnenie tohto zariadenia na jednej strane vozidla.

6. Osobitné výstražné svetelné zariadenia sú umiestnené na vozidle tak, aby vždy aspoň jedno bolo priamo viditeľné z ktoréhokoľvek miesta na vodorovnej rovine 1 m nad vozovkou, vzdialeného 20 m od tohto svetelného zdroja.

7. Zvláštne výstražné svetelné zariadenia vyžarujúce svetlo modrej farby môžu byť na vozidle doplnená najviac jedným párom doplnkových zvláštnych výstražných svietidiel vyžarujúcich prerušovaný tok svetla modrej farby schváleného typu vpredu svietiacich a umiestnených symetricky k pozdĺžnej zvislej rovine, ktoré sú umiestnené svojim najnižším bodom činnej svietiacej plochy nie nižšie ako 400 mm a svojim najvyšším bodom činnej svietiacej plochy nie vyššie ako 1500 mm nad rovinou vozovky. Zvláštne výstražné svetelné zariadenia vyžarujúce svetlo modrej farby je vždy doplnené zvláštnym zvukovým výstražným zariadením vydávajúcim zvukové znamenie sa spojito premennou výškou tónu - sirénou. Frekvencia zmien výšky tónu môžu byť premenné. Vozidlá môžu byť ďalej vybavená jedným párom doplnkových zvláštnych výstražných svietidiel s prerušovaným tokom svetla modrej farby smerujúcim dozadu a tretí doplnkovou zvláštne svietidlom s prerušovaným tokom svetla modrej farby smerujúce dopredu umiestnenou za predným sklom vozidla.

8. Zvláštne výstražné svetelné zariadenia vyžarujúce svetlo oranžovej farby môžu byť doplnené najviac piatich kusy doplnkových zvláštnych výstražných svietidiel vyžarujúcich prerušovaný tok svetla oranžovej farby schváleného typu vpredu a piatimi kusmi vzadu umiestnených symetricky k pozdĺžnej zvislej rovine. Umiestňujú sa svojím najnižším bodom činnej svietiacej plochy nie nižšie ako 400 mm nad rovinou vozovky. Svietidla sú na vozidle usporiadať v jednom rade horizontálne tak, že horná hrana činnej svietiacej plochy svietidiel môže presahovať horný obrys vozidla najviac o svoju výšku. Môžu byť nahradené trinástich kusy doplnkových zvláštnych výstražných svietidiel schváleného typu vyžarujúcich prerušovaný tok svetla oranžovej farby vpredu a trinástich kusy vzadu umiestnených symetricky k pozdĺžnej zvislej rovine. Svietidlá musia byť umiestnené svojim najnižším bodom činnej svietiacej plochy nie nižšie ako 400 mm nad rovinou vozovky. Usporiadanie svietidiel môže byť do štvorca s bočnou a spodnou hranou najviac so štyrmi svietidlami. Štvorec je umiestnený na vozidle tak, že horná hrana činnej svietiacej plochy horných svetiel nesmie presahovať hornú obrys vozidla. Ak sú svietidlá použité aj na prípojnom vozidle, môže byť ich počet až 24. Zvláštne výstražné svetelné zariadenia vyžarujúce svetlo oranžovej farby nemôže byť doplnené zvláštnym zvukovým výstražným zariadením.

9. Zvláštne výstražné svetelné zariadenie musí spĺňať podmienky stanovené technickým predpisom EHK č. 65 a musia byť podľa neho schválená. Doplnkové výstražné svetlá musia byť schválené. Vozidlá, ktoré môžu byť vybavené špeciálnym zvukovým zariadením doplneným zvláštnym výstražným svetelným zariadením modrej farby, stanovuje iný právny předpis.10)

10. K montáži na vozidlo môže byť použité len schválené zvláštne zvukové výstražné zariadenie. Na vozidle sa umiestňuje tak, aby pri prevádzke za akýchkoľvek podmienok nedochádzalo k jeho poškodeniu alebo zmene zvukových vlastností. Spodná úroveň hladiny zvuku týchto zariadení je stanovená najmenej na 105 dB (A).

11. Vozidlá vybavené zvláštnym výstražným zvukovým zariadením doplneným zvláštnym výstražným svetelným zariadením modrej farby môžu byť ďalej vybavená obrysovým alebo líniovým značením odrazových schváleným podľa predpisu EHK č. 104 v záujme viditeľnosti týchto vozidiel vzhľadom na zvláštny charakter ich užívania v prevádzke na pozemných komunikáciách.

 

Výťah z vyhlášky 361/2000Sb týkajúce sa jazdy vozidiel s prednostným právom jazdy

Jazda vozidiel s právom prednostnej jazdy

§ 41

(1) Vodič vozidla, ktorý pri plnení úloh súvisiacich s výkonom osobitných povinností užíva zvláštneho výstražného svetla modrej alebo modrej a červenej farby, 2) prípadne doplneného o zvláštne zvukové výstražné znamenie (ďalej len "vozidlo s právom prednostnej jazdy"), nie je povinný dodržiavať § 4 písm. c), § 5 odst. 1 písm. f), g), h) a odst. 2 písm. f) a g), § 6 odst. 5 a 6, § 7 odst. 1 písm. b), § 11, § 12 odst. 1, 2, 4, 5 a 6, § 13 až 17, § 18 odst. 2, 3, 4 a 8, § 19 odst. 2 a 3, § 20, § 21 odst. 2, 3 a 4, § 22, 23, § 24 odst. 3 a 4, § 25 odst. 1, 2, 3, 4, 5, § 26 odst. 3, § 27, § 28 odst. 2, 3 a 5, § 31, § 32 ods. 6, § 35, § 36 odst. 1 a 2 a § 39 odst. 4 a 5; je však povinný dbať na potrebnú opatrnosť, aby neohrozil bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách.

 

(2) Zvláštnym zvukovým výstražným zariadením doplneným zvláštnym výstražným svetlom modrej barvy 2) môžu byť vybavené vozidlá

 

a) Ministerstva vnútra používané políciou a označené podľa osobitného predpisu, 13)

 

b) Väzenskej služby,

 

c) vojenskej polície označené podľa osobitného predpisu, 12)

 

d) obecnej polície, 5) ktorá určí obec,

 

e) používaná Hasičským záchranným zborom České republiky alebo jednotkami požiarnej ochrany, ktoré nie sú súčasťou Hasičského záchranného zboru Českej republiky,

 

f) banské záchranné služby,

 

g) poruchovej služby plynárenských zariadení,

 

h) poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby, poskytovateľa zdravotníckej dopravné služby a poskytovateľa prepravy pacientov neodkladnej starostlivosti,

 

i) ozbrojených síl používaná u vojenských záchranných útvarov pre plnenie humanitárnych úloh civilnej ochrany.

 

j) colnej správy označené podľa osobitného právneho předpisu14),

 

k) Generálny inšpekcie bezpečnostných zborov označené podľa osobitného právneho předpisu 45),

 

l) spravodajských služieb pri preprave nosičov utajovaných informácií alebo osôb, ktorým poskytujú ochranu.

 

(3) Vláda môže ustanoviť nariadením ďalšie vozidlá, ktorá na plnenie úloh súvisiacich s výkonom osobitných povinností môžu byť vybavené zvláštnym zvukovým výstražným zariadením doplneným zvláštnym výstražným svetlom modrej farby.

 

(4) Vodičom vozidlá s právom prednostnej jazdy smie byť osoba staršia ako 21 rokov, ktorá musí spĺňať podmienky ustanovené týmto zákonom.

 

(5) Vodič vozidla s právom prednostnej jazdy nesmie za jazdy jesť, piť a fajčiť.

 

(6) odseky 1 a 4 platia obdobne aj pre vodičov vozidiel sprevádzaných vpredu, a ak ide o viac ako tri vozidlá, aj vzadu vozidlami ozbrojených síl alebo ozbrojených zborov s právom prednostnej jazdy. Sprevádzaná vozidlá musia mať rozsvietené obrysové a stretávacie svetlá.

 

(7) Vodič iného vozidla je povinný vozidlám s právom prednostnej jazdy a vozidlám, ktoré sprevádzajú umožniť bezpečný a plynulý prejazd, a ak je to potrebné, aj zastaviť vozidlo na takom mieste, aby im neprekážala. Do skupiny tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú sa vodiči ostatných vozidiel nesmú zaraďovať.

 

(8) Ak nie je diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá s najmenej dvoma jazdnými pruhmi voľne prejazdná z dôvodu kolóny stojacich alebo pomaly idúcich vozidiel, sú vodiči vozidiel povinní vytvoriť medzi jazdnými pruhmi priestor pre prejazd vozidiel s právom prednostnej jazdy; pri tom smú vojsť na krajnicu alebo na stredné deliace pás. Ak sú v jednom smere jazdy viac ako dva jazdné pruhy, vytvára sa tento priestor medzi jazdným pruhom, ktorý je najviac vľavo, a k nemu priliehajúcim jazdným pruhom. Do tohto priestoru smú vojsť len vozidlá s právom prednostnej jazdy, vozidlá správcu pozemnej komunikácie a vozidlá slúžiace na odstránenie následkov dopravnej nehody alebo prekážky cestnej premávky.

(9) Ak svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo modrej a červenej farby na stojacom vozidle, musia vodiči ostatných vozidiel podľa okolností znížiť rýchlosť jazdy a prípadne i zastaviť vozidlo.

 

(10) V prevádzke na pozemných komunikáciách je zakázané neoprávnene užívať zvláštnych výstražných svetiel a zvláštneho zvukového výstražného znamenia, ktoré využíva vozidlo s právom prednostnej jazdy, alebo je napodobňovať.

(11) Zvláštnym výstražným svetlom modrej a červenej farby môžu byť vybavené vozidlá Ministerstva vnútra používané políciou a označené podľa osobitného právneho predpisov13), vozidlá používaná Hasičským záchranným zborom České republiky alebo jednotkami požiarnej ochrany a vozidlá poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby.

§ 42


(1) Vodič vozidla vybaveného zvláštnym výstražným svetlom oranžovej farby smie toto svetlo používať len vtedy, mohla ak by byť jeho jazdou alebo pracovnou činnosťou ohroziť bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách. Ak to vyžaduje pracovnú činnosť tohto vozidla, nie je jeho vodič povinný dodržiavať ustanovenia pravidiel cestnej premávky uvedených v § 4 písm. c), § 7 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 2, § 12 odst. 1, 2 a 4, § 13, § 14 odst. 1 a 2, § 18 odst. 2 písm. b), § 22 odst. 3, § 24 odst. 4 písm. a), c), d), e), f) ag), § 25 odst. 1, 2 a 3, § 26 odst. 3, § 27, § 28 odst. 2, § 30, 36, 37 a § 39 odst. 4 a 5; je však povinný dbať na zvýšenú opatrnosť, aby neohrozil bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách.


(2) Vodič iného vozidla musí vozidlu podľa odseku 1 umožniť jazdu alebo pracovnú činnosť a podľa okolností znížiť rýchlosť jazdy, prípadne aj zastaviť vozidlo.


(3) Skupiny (kolóny) vozidiel ozbrojených síl alebo ozbrojených zborov je možno sprevádzať vpredu aj vzadu vozidlami používajúcimi zvláštne výstražného svetla oranžovej farby. Sprevádzaná vozidlá musia mať rozsvietené obrysové a stretávacie svetlá.