Reklamační řád

Reklamační řád.

 

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Adresa pro vyřízení reklamace

CAD- Czech auto devices s.r.o. Na Kopci 426/1b, 73564  Havířov- Dolní Suchá

 

Prodávající je obchodní společnost 

CAD – Czech auto devices s.r.o. 

se sídlem: ul. Nákupní 468/14, 736 01  Havířov 

IČ: 29381266, DIČ: CZ29381266 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C , vložka číslo 37754

 

Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu).

 

Vady zboží

 

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

 

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Práva z vady zboží

 

 • Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
 • Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
 • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

Lhůty

 

 • Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 • Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Zákazníkem.
 • Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), činí záruční doba pouze 12 měsíců.
 • Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě.  

 

Ostatní

 

 1. Nárok na záruku je posouzen jako neoprávněný především v případech, jsou-li poškozené nebo zcela stržené štítky s výrobním číslem, datem prodeje nebo s jinými identifikačními znaky.
 2. Reklamaci nelze rovněž uplatňovat v případě, kdy nebyly dodrženy pokyny popsané v přiloženém manuálu.
 3. Reklamaci nelze uplatňovat u vad vzniklých špatnou obsluhou, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, kterou jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí a na poškození zboží způsobené nadměrným mechanickým opotřebením.
 4. Záruka se nevztahuje na opotřebení věcí způsobené jejím obvyklým užíváním. (u věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána)
 5. Dále se nevztahuje na poškození vzniklá:
 • Mechanickým poškozením zboží
 • Elektrickým přepětím
 • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy předepsanému provoznímu prostředí.
 • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Zboží bylo poškozeno používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
 • Provedením nekvalifikovaného zásahu.
 • Zboží, které bylo jakkoli upravováno zákazníkem.
 • Zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
 • Poškození, způsobené pádem nebo nárazem.

 

 

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

 

 

Vyřízení reklamace

 • Aktuální adresu servisního střediska pro vyřízení reklamace je možno nalézt na webových stránkách: 
 • https://www.auto-majaky.cz/s/reklamacni-rad
 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 • Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.
 • Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly. 
 • Pro uplatnění reklamace je Spořebitel povinnen dodat reklamované zboží na místo servisního střediska na vlastní náklady. V případě uznání reklamace je zboží odesláno zpět Spotřebiteli na náklady Prodávajícího. Při uznání reklamace může Spotřebitel požadovat po Prodávajícím náhradu nákladů spojené s dopravou v přiměřené výši. Kupující který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti ( o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu) si při reklamaci náklady spojené s dopravou hradí sám.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

 

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu stejným způsobem kterým Prodávající platbu přijal. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

Adresa pro vyřízení reklamace

 CAD- Czech auto devices s.r.o. Na Kopci 426/1b, 73564  Havířov- Dolní Suchá

 

Reklamační protokol ke stažení:

Reklamační protokol Word 

Reklamační protokol PDF

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.3.2018